Traditional

登龍昌上寺望江南山,懷錢舍人

騎馬出西郭,悠悠欲何之?
獨上高寺去,一與白雲期。
虛檻晚瀟灑,前山碧參差。
忽似青龍閣,同望玉峰時。
因詠松雪句,永懷鸞鶴姿。
六年不相見,況乃隔榮衰?
[昔嘗與錢舍人登青龍寺上方,同望藍田山,各有絕句。
錢詩雲:“偶來上寺因高望,松雪分明見舊山。
”]

Simplified

登龙昌上寺望江南山,怀钱舍人

骑马出西郭,悠悠欲何之?
独上高寺去,一与白云期。
虚槛晚潇洒,前山碧参差。
忽似青龙阁,同望玉峰时。
因咏松雪句,永怀鸾鹤姿。
六年不相见,况乃隔荣衰?
[昔尝与钱舍人登青龙寺上方,同望蓝田山,各有绝句。
钱诗云:“偶来上寺因高望,松雪分明见旧山。
”]

Pronunciation

dēng lóng chāng shàng sì wàng jiāng nán shān , huái qián shè rén

qí mǎ chū xī guō , yōu yōu yù hé zhī ?
dú shàng gāo sì qù , yī yǔ bái yún qī 。
xū jiàn wǎn xiāo sǎ , qián shān bì cān chà 。
hū sì qīng lóng gé , tóng wàng yù fēng shí 。
yīn yǒng sōng xuě jù , yǒng huái luán hè zī 。
liù nián bù xiāng jiàn , kuàng nǎi gé róng shuāi ?
[ xī cháng yǔ qián shè rén dēng qīng lóng sì shàng fāng , tóng wàng lán tián shān , gè yǒu jué jù 。
qián shī yún :p ǒu lái shàng sì yīn gāo wàng , sōng xuě fēn míng jiàn jiù shān 。
q]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.