Traditional

白雲期 黃石巖下作。

三十氣太壯,胸中多是非。
六十身太老,四體不支持。
四十至五十,正是退閑時。
年長識命分,心慵少營為。
見酒興猶在,登山力未衰。
吾年幸當此,且與白雲期。

Simplified

白云期 黄石岩下作。

三十气太壮,胸中多是非。
六十身太老,四体不支持。
四十至五十,正是退闲时。
年长识命分,心慵少营为。
见酒兴犹在,登山力未衰。
吾年幸当此,且与白云期。

Pronunciation

bái yún qī huáng shí yán xià zuò 。

sān shí qì tài zhuàng , xiōng zhōng duō shì fēi 。
liù shí shēn tài lǎo , sì tǐ bù zhī chí 。
sì shí zhì wǔ shí , zhèng shì tuì xián shí 。
nián cháng shí mìng fēn , xīn yōng shǎo yíng wéi 。
jiàn jiǔ xīng yóu zài , dēng shān lì wèi shuāi 。
wú nián xìng dāng cǐ , qiě yǔ bái yún qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.