Traditional

白雲泉

天平山上白雲泉,雲自無心水自閑。
何必奔沖山下去,更添波浪向人間。

Simplified

白云泉

天平山上白云泉,云自无心水自闲。
何必奔冲山下去,更添波浪向人间。

Pronunciation

bái yún quán

tiān píng shān shàng bái yún quán , yún zì wú xīn shuǐ zì xián 。
hé bì bēn chōng shān xià qù , gēng tiān bō làng xiàng rén jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.