Traditional

白雲自西來過書巢南窗

岷山千裏青未了,恨隔長江不到吳。
羈雲冉冉吾舊識,安得挽之來坐隅!

Simplified

白云自西来过书巢南窗

岷山千里青未了,恨隔长江不到吴。
羁云冉冉吾旧识,安得挽之来坐隅!

Pronunciation

bái yún zì xī lái guò shū cháo nán chuāng

mín shān qiān lǐ qīng wèi liǎo , hèn gé cháng jiāng bù dào wú 。
jī yún rǎn rǎn wú jiù shí , ān dé wǎn zhī lái zuò yú !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.