Traditional

白發

白發知時節,暗與我有期。
今朝日陽裏,梳落數莖絲。
家人不慣見,憫默為我悲。
我雲何足怪,此意爾不知。
凡人年三十,外壯中已衰。
但思寢食味,已減二十時。
況我今四十,本來形貌羸。
書魔昏兩眼,酒病沈四肢。
親愛日零落,在者仍別離。
身心久如此,白發生已遲。
由來生老死,三病長相隨。
除卻念無生,人間無藥治。

Simplified

白发

白发知时节,暗与我有期。
今朝日阳里,梳落数茎丝。
家人不惯见,悯默为我悲。
我云何足怪,此意尔不知。
凡人年三十,外壮中已衰。
但思寝食味,已减二十时。
况我今四十,本来形貌羸。
书魔昏两眼,酒病沉四肢。
亲爱日零落,在者仍别离。
身心久如此,白发生已迟。
由来生老死,三病长相随。
除却念无生,人间无药治。

Pronunciation

bái fā

bái fā zhī shí jié , àn yǔ wǒ yǒu qī 。
jīn zhāo rì yáng lǐ , shū luò shù jīng sī 。
jiā rén bù guàn jiàn , mǐn mò wéi wǒ bēi 。
wǒ yún hé zú guài , cǐ yì ěr bù zhī 。
fán rén nián sān shí , wài zhuàng zhōng yǐ shuāi 。
dàn sī qǐn shí wèi , yǐ jiǎn èr shí shí 。
kuàng wǒ jīn sì shí , běn lái xíng mào léi 。
shū mó hūn liǎng yǎn , jiǔ bìng chén sì zhī 。
qīn ài rì líng luò , zài zhě réng bié lí 。
shēn xīn jiǔ rú cǐ , bái fā shēng yǐ chí 。
yóu lái shēng lǎo sǐ , sān bìng cháng xiāng suí 。
chú què niàn wú shēng , rén jiān wú yào zhì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.