Traditional

白發

白發生來三十年,而今須鬢盡皤然。
歌吟終日如狂叟,衰疾多時似瘦仙。
八戒夜持香火印,三元朝念蕊珠篇。
其余便被春收拾,不作閑遊即醉眠。

Simplified

白发

白发生来三十年,而今须鬓尽皤然。
歌吟终日如狂叟,衰疾多时似瘦仙。
八戒夜持香火印,三元朝念蕊珠篇。
其余便被春收拾,不作闲游即醉眠。

Pronunciation

bái fā

bái fā shēng lái sān shí nián , ér jīn xū bìn jìn pó rán 。
gē yín zhōng rì rú kuáng sǒu , shuāi jí duō shí sì shòu xiān 。
bā jiè yè chí xiāng huǒ yìn , sān yuán zhāo niàn ruǐ zhū piān 。
qí yú biàn bèi chūn shōu shí , bù zuò xián yóu jí zuì mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.