Traditional

白受采

皛皛金方色,遷移妙不窮。
輕衣塵跡化,凈壁繢文通。
沙變藍溪漬,冰渝墨沼空。
似甘言受和,由禮學資忠。
皎潔形無定,玄黃用莫同。
素心如可教,願染古人風。

Simplified

白受采

皛皛金方色,迁移妙不穷。
轻衣尘迹化,净壁缋文通。
沙变蓝溪渍,冰渝墨沼空。
似甘言受和,由礼学资忠。
皎洁形无定,玄黄用莫同。
素心如可教,愿染古人风。

Pronunciation

bái shòu cǎi

xiǎo xiǎo jīn fāng sè , qiān yí miào bù qióng 。
qīng yī chén jì huà , jìng bì huì wén tōng 。
shā biàn lán xī zì , bīng yú mò zhǎo kōng 。
sì gān yán shòu hé , yóu lǐ xué zī zhōng 。
jiǎo jié xíng wú dìng , xuán huáng yòng mò tóng 。
sù xīn rú kě jiào , yuàn rǎn gǔ rén fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.