Traditional

白牡丹

白花冷淡無人愛,亦占芳名道牡丹。
應似東宮白贊善,被人還喚作朝官。

Simplified

白牡丹

白花冷澹无人爱,亦占芳名道牡丹。
应似东宫白赞善,被人还唤作朝官。

Pronunciation

bái mǔ dān

bái huā lěng dàn wú rén ài , yì zhān fāng míng dào mǔ dān 。
yīng sì dōng gōng bái zàn shàn , bèi rén huán huàn zuò zhāo guān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.