Traditional

白田獺魅別村女詩

潮來逐潮上,潮落在空灘。
有來終有去,情易復情難。
腸斷腸中子,明月秋江寒。

Simplified

白田獭魅别村女诗

潮来逐潮上,潮落在空滩。
有来终有去,情易复情难。
肠断肠中子,明月秋江寒。

Pronunciation

bái tián tǎ mèi bié cūn nǚ shī

cháo lái zhú cháo shàng , cháo luò zài kōng tān 。
yǒu lái zhōng yǒu qù , qíng yì fù qíng nán 。
cháng duàn cháng zhōng zǐ , míng yuè qiū jiāng hán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.