Traditional

白羽扇

素是自然色,圓因裁制功。
颯如松起籟,飄似鶴翻空。
盛夏不銷雪,終年無盡風。
引秋生手裏,藏月入懷中。
麈尾斑非疋,蒲葵陋不同。
何人稱相對,清瘦白須翁。

Simplified

白羽扇

素是自然色,圆因裁制功。
飒如松起籁,飘似鹤翻空。
盛夏不销雪,终年无尽风。
引秋生手里,藏月入怀中。
麈尾斑非疋,蒲葵陋不同。
何人称相对,清瘦白须翁。

Pronunciation

bái yǔ shàn

sù shì zì rán sè , yuán yīn cái zhì gōng 。
sà rú sōng qǐ lài , piāo sì hè fān kōng 。
shèng xià bù xiāo xuě , zhōng nián wú jìn fēng 。
yǐn qiū shēng shǒu lǐ , cáng yuè rù huái zhōng 。
zhǔ wěi bān fēi pǐ , pú kuí lòu bù tóng 。
hé rén chēng xiāng duì , qīng shòu bái xū wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.