Traditional

白蘋洲送客

莫信梅花發,由來謾報春。
不才充野客,扶病送朝臣。
闕下搖青珮,洲邊采白蘋。
臨流不痛飲,鷗鳥也欺人。

Simplified

白蘋洲送客

莫信梅花发,由来谩报春。
不才充野客,扶病送朝臣。
阙下摇青珮,洲边采白蘋。
临流不痛饮,鸥鸟也欺人。

Pronunciation

bái pín zhōu sòng kè

mò xìn méi huā fā , yóu lái mán bào chūn 。
bù cái chōng yě kè , fú bìng sòng zhāo chén 。
què xià yáo qīng pèi , zhōu biān cǎi bái pín 。
lín liú bù tòng yǐn , ōu niǎo yě qī rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.