Traditional

白雪歌

皇穹何處飛瓊屑,散下人間作春雪。
五花馬踏白雲衢,七香車碾瑤墀月。
蘇巖乳洞擁山家,澗藤古栗盤銀蛇。
寒郊復疊鋪柳絮,古磧爛熳吹蘆花。
流泉不下孤汀咽,斷臂老猿聲欲絕。
鳥啄冰潭玉鏡開,風敲檐溜水晶折。
拂戶初疑粉蝶飛,看山又訝白鷗歸。
孫康凍死讀書闈,火井不暖溫泉微。

Simplified

白雪歌

皇穹何处飞琼屑,散下人间作春雪。
五花马踏白云衢,七香车碾瑶墀月。
苏岩乳洞拥山家,涧藤古栗盘银蛇。
寒郊复叠铺柳絮,古碛烂熳吹芦花。
流泉不下孤汀咽,断臂老猿声欲绝。
鸟啄冰潭玉镜开,风敲檐溜水晶折。
拂户初疑粉蝶飞,看山又讶白鸥归。
孙康冻死读书闱,火井不暖温泉微。

Pronunciation

bái xuě gē

huáng qióng hé chǔ fēi qióng xiè , sàn xià rén jiān zuò chūn xuě 。
wǔ huā mǎ tà bái yún qú , qī xiāng chē niǎn yáo chí yuè 。
sū yán rǔ dòng yōng shān jiā , jiàn téng gǔ lì pán yín shé 。
hán jiāo fù dié pū liǔ xù , gǔ qì làn màn chuī lú huā 。
liú quán bù xià gū tīng yān , duàn bì lǎo yuán shēng yù jué 。
niǎo zhuó bīng tán yù jìng kāi , fēng qiāo yán liū shuǐ jīng zhē 。
fú hù chū yí fěn dié fēi , kàn shān yòu yà bái ōu guī 。
sūn kāng dòng sǐ dú shū wéi , huǒ jǐng bù nuǎn wēn quán wēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.