Traditional

白鷺汀

靃靡汀草碧,淋森鷺毛白。
夜起沙月中,思量捕魚策。

Simplified

白鹭汀

靃靡汀草碧,淋森鹭毛白。
夜起沙月中,思量捕鱼策。

Pronunciation

bái lù tīng

huò mí tīng cǎo bì , lín sēn lù máo bái 。
yè qǐ shā yuè zhōng , sī liáng bǔ yú cè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.