Traditional

皇帝降誕日集賢殿賜宴

仲秋金帝起,五日土行昭。
瑞表壬寅露,光傳甲子宵。
陰風吹大澤,夢日照昌朝。
不獨華封老,千年喜祝堯。

Simplified

皇帝降诞日集贤殿赐宴

仲秋金帝起,五日土行昭。
瑞表壬寅露,光传甲子宵。
阴风吹大泽,梦日照昌朝。
不独华封老,千年喜祝尧。

Pronunciation

huáng dì jiàng dàn rì jí xián diàn cì yàn

zhòng qiū jīn dì qǐ , wǔ rì tǔ xíng zhāo 。
ruì biǎo rén yín lù , guāng chuán jiǎ zǐ xiāo 。
yīn fēng chuī dà zé , mèng rì zhào chāng zhāo 。
bù dú huá fēng lǎo , qiān nián xǐ zhù yáo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.