Traditional

皇甫郎中親家翁赴任絳州宴送出城贈別

慕賢入室交先定,結援通家好復成。
新婦不嫌貧活計,嬌孫同慰老心情。
洛橋歌酒今朝散,絳路風煙幾日行?
欲識離群相戀意,為君扶病出都城。

Simplified

皇甫郎中亲家翁赴任绛州宴送出城赠别

慕贤入室交先定,结援通家好复成。
新妇不嫌贫活计,娇孙同慰老心情。
洛桥歌酒今朝散,绛路风烟几日行?
欲识离群相恋意,为君扶病出都城。

Pronunciation

huáng fǔ láng zhōng qīn jiā wēng fù rèn jiàng zhōu yàn sòng chū chéng zèng bié

mù xián rù shì jiāo xiān dìng , jié yuán tōng jiā hǎo fù chéng 。
xīn fù bù xián pín huó jì , jiāo sūn tóng wèi lǎo xīn qíng 。
luò qiáo gē jiǔ jīn zhāo sàn , jiàng lù fēng yān jī rì xíng ?
yù shí lí qún xiāng liàn yì , wéi jūn fú bìng chū dū chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.