Traditional

鹽商婦

鹽商婦,多金帛,不事田農與蠶績。
南北東西不失家,風水為鄉船作宅。
本是揚州小家女,嫁得西江大商客。
綠鬟富去金釵多,皓腕肥來銀釧窄。
前呼蒼頭後叱婢,問爾因何得如此?
婿作鹽商十五年,不屬州縣屬天子。
每年鹽利入官時,少入官家多入私。
官家利薄私家厚,鹽鐵尚書遠不知。
何況江頭魚米賤,紅膾黃橙香稻飯。
飽食濃妝倚柁樓,兩朵紅腮花欲綻。
鹽商婦,有幸嫁鹽商。
終朝美飯食,終歲好衣裳。
好衣美食有來處,亦須慚愧桑弘羊。
桑弘羊,死已久,不獨漢時今亦有。

Simplified

盐商妇

盐商妇,多金帛,不事田农与蚕绩。
南北东西不失家,风水为乡船作宅。
本是扬州小家女,嫁得西江大商客。
绿鬟富去金钗多,皓腕肥来银钏窄。
前呼苍头后叱婢,问尔因何得如此?
婿作盐商十五年,不属州县属天子。
每年盐利入官时,少入官家多入私。
官家利薄私家厚,盐铁尚书远不知。
何况江头鱼米贱,红脍黄橙香稻饭。
饱食浓妆倚柁楼,两朵红腮花欲绽。
盐商妇,有幸嫁盐商。
终朝美饭食,终岁好衣裳。
好衣美食有来处,亦须惭愧桑弘羊。
桑弘羊,死已久,不独汉时今亦有。

Pronunciation

yán shāng fù

yán shāng fù , duō jīn bó , bù shì tián nóng yǔ cán jì 。
nán běi dōng xī bù shī jiā , fēng shuǐ wéi xiāng chuán zuò zhái 。
běn shì yáng zhōu xiǎo jiā nǚ , jià dé xī jiāng dà shāng kè 。
lǜ huán fù qù jīn chāi duō , hào wàn féi lái yín chuàn zhǎi 。
qián hū cāng tóu hòu chì bì , wèn ěr yīn hé dé rú cǐ ?
xù zuò yán shāng shí wǔ nián , bù shǔ zhōu xiàn shǔ tiān zǐ 。
měi nián yán lì rù guān shí , shǎo rù guān jiā duō rù sī 。
guān jiā lì báo sī jiā hòu , yán tiě shàng shū yuǎn bù zhī 。
hé kuàng jiāng tóu yú mǐ jiàn , hóng kuài huáng chéng xiāng dào fàn 。
bǎo shí nóng zhuāng yǐ tuó lóu , liǎng duǒ hóng sāi huā yù zhàn 。
yán shāng fù , yǒu xìng jià yán shāng 。
zhōng zhāo měi fàn shí , zhōng suì hǎo yī cháng 。
hǎo yī měi shí yǒu lái chǔ , yì xū cán kuì sāng hóng yáng 。
sāng hóng yáng , sǐ yǐ jiǔ , bù dú hàn shí jīn yì yǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.