Traditional

鹽角兒

增之太長,減之太短,出群風格。
施朱太赤,施粉太白,傾城顏色。
慧多多,嬌的的。
天付與,教誰憐惜。
除非我,偎著抱著,更有何人消得。

Simplified

盐角儿

增之太长,减之太短,出群风格。
施朱太赤,施粉太白,倾城颜色。
慧多多,娇的的。
天付与,教谁怜惜。
除非我,偎著抱著,更有何人消得。

Pronunciation

yán jiǎo ér

zēng zhī tài cháng , jiǎn zhī tài duǎn , chū qún fēng gé 。
shī zhū tài chì , shī fěn tài bái , qīng chéng yán sè 。
huì duō duō , jiāo dí dí 。
tiān fù yǔ , jiào shuí lián xī 。
chú fēi wǒ , wēi zhù bào zhù , gēng yǒu hé rén xiāo dé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.