Traditional

相和歌辭·烏夜啼二首

玉房掣鎖聲翻葉,銀箭添泉繞霜堞。
畢逋撥剌月銜城,八九雛飛其母驚。
此是天上老鴉鳴,人間老鴉無此聲。
搖風雜佩耿華燭,夜聽羽人彈此曲。
東方曈曈赤日旭。
月出江林西,江林寂寂城鴉啼。
昔人何處為此曲,今人何處聽不足。
城寒月曉馳思深,江上青草為誰綠。

Simplified

相和歌辞·乌夜啼二首

玉房掣锁声翻叶,银箭添泉绕霜堞。
毕逋拨剌月衔城,八九雏飞其母惊。
此是天上老鸦鸣,人间老鸦无此声。
摇风杂佩耿华烛,夜听羽人弹此曲。
东方曈曈赤日旭。
月出江林西,江林寂寂城鸦啼。
昔人何处为此曲,今人何处听不足。
城寒月晓驰思深,江上青草为谁绿。

Pronunciation

xiāng hé gē cí · wū yè tí èr shǒu

yù fáng chè suǒ shēng fān yè , yín jiàn tiān quán rào shuāng dié 。
bì bū bō là yuè xián chéng , bā jiǔ chú fēi qí mǔ jīng 。
cǐ shì tiān shàng lǎo yā míng , rén jiān lǎo yā wú cǐ shēng 。
yáo fēng zá pèi gěng huá zhú , yè tīng yǔ rén dàn cǐ qū 。
dōng fāng tóng tóng chì rì xù 。
yuè chū jiāng lín xī , jiāng lín jì jì chéng yā tí 。
xī rén hé chǔ wéi cǐ qū , jīn rén hé chǔ tīng bù zú 。
chéng hán yuè xiǎo chí sī shēn , jiāng shàng qīng cǎo wéi shuí lǜ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.