Traditional

相和歌辭·婕妤怨

由來詠團扇,今已值秋風。
事逐時皆往,恩無日再中。
早鴻聞上苑,寒露下深宮。
顏色年年謝,相如賦豈工。

Simplified

相和歌辞·婕妤怨

由来咏团扇,今已值秋风。
事逐时皆往,恩无日再中。
早鸿闻上苑,寒露下深宫。
颜色年年谢,相如赋岂工。

Pronunciation

xiāng hé gē cí · jié yú yuàn

yóu lái yǒng tuán shàn , jīn yǐ zhí qiū fēng 。
shì zhú shí jiē wǎng , ēn wú rì zài zhōng 。
zǎo hóng wén shàng yuàn , hán lù xià shēn gōng 。
yán sè nián nián xiè , xiāng rú fù qǐ gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.