Traditional

相國晉公挽歌二首

玉節朝天罷,洪爐造化新。
中和方作聖,太素忽收神。
盛德橫千古,高標出四鄰。
欲知言不盡,處處有遺塵。
凝笳催曉奠,丹旐向青山。
夕照新塋近,秋風故吏還。
本朝光漢代,從此掃胡關。
今日天難問,浮雲滿世間。

Simplified

相国晋公挽歌二首

玉节朝天罢,洪炉造化新。
中和方作圣,太素忽收神。
盛德横千古,高标出四邻。
欲知言不尽,处处有遗尘。
凝笳催晓奠,丹旐向青山。
夕照新茔近,秋风故吏还。
本朝光汉代,从此扫胡关。
今日天难问,浮云满世间。

Pronunciation

xiāng guó jìn gōng wǎn gē èr shǒu

yù jié zhāo tiān bà , hóng lú zào huà xīn 。
zhōng hé fāng zuò shèng , tài sù hū shōu shén 。
shèng dé héng qiān gǔ , gāo biāo chū sì lín 。
yù zhī yán bù jìn , chǔ chǔ yǒu yí chén 。
níng jiā cuī xiǎo diàn , dān zhào xiàng qīng shān 。
xī zhào xīn yíng jìn , qiū fēng gù lì huán 。
běn zhāo guāng hàn dài , cóng cǐ sǎo hú guān 。
jīn rì tiān nán wèn , fú yún mǎn shì jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.