Traditional

相州冬日早衙

城外宵鐘斂,閨中曙火殘。
朝光曜庭雪,宿凍聚池寒。
正色臨廳事,疑詞定筆端。
除苛囹圄息,伐枳吏人寬。
河內功猶淺,淮陽疾未安。
鏡中星發變,頓使世情闌。

Simplified

相州冬日早衙

城外宵钟敛,闺中曙火残。
朝光曜庭雪,宿冻聚池寒。
正色临厅事,疑词定笔端。
除苛囹圄息,伐枳吏人宽。
河内功犹浅,淮阳疾未安。
镜中星发变,顿使世情阑。

Pronunciation

xiāng zhōu dōng rì zǎo yá

chéng wài xiāo zhōng liǎn , guī zhōng shǔ huǒ cán 。
zhāo guāng yào tíng xuě , sù dòng jù chí hán 。
zhèng sè lín tīng shì , yí cí dìng bǐ duān 。
chú kē líng yǔ xī , fá zhī lì rén kuān 。
hé nèi gōng yóu qiǎn , huái yáng jí wèi ān 。
jìng zhōng xīng fā biàn , dùn shǐ shì qíng lán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.