Traditional

相州前池別許鄭二判官景先神力

數步圓塘水,雙鴻戢羽儀。
一飛喬木上,一返故林垂。
淡泊含秋景,虛明抱夜規。
無因留絕翰,雲海意差池。

Simplified

相州前池别许郑二判官景先神力

数步圆塘水,双鸿戢羽仪。
一飞乔木上,一返故林垂。
澹泊含秋景,虚明抱夜规。
无因留绝翰,云海意差池。

Pronunciation

xiāng zhōu qián chí bié xǔ zhèng èr pàn guān jǐng xiān shén lì

shù bù yuán táng shuǐ , shuāng hóng jí yǔ yí 。
yī fēi qiáo mù shàng , yī fǎn gù lín chuí 。
dàn bó hán qiū jǐng , xū míng bào yè guī 。
wú yīn liú jué hàn , yún hǎi yì chà chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.