Traditional

相州山池作

嘗懷謝公詠,山水陶嘉月。
及此年事衰,徒看眾花發。
觀魚樂何在,聽鳥情都歇。
星漢流不停,蓬萊去難越。
鄴中秋麥秀,淇上春雲沿。
日見塵物空,如何靜心闕。

Simplified

相州山池作

尝怀谢公咏,山水陶嘉月。
及此年事衰,徒看众花发。
观鱼乐何在,听鸟情都歇。
星汉流不停,蓬莱去难越。
邺中秋麦秀,淇上春云沿。
日见尘物空,如何静心阙。

Pronunciation

xiāng zhōu shān chí zuò

cháng huái xiè gōng yǒng , shān shuǐ táo jiā yuè 。
jí cǐ nián shì shuāi , tú kàn zhòng huā fā 。
guān yú lè hé zài , tīng niǎo qíng dū xiē 。
xīng hàn liú bù tíng , péng lái qù nán yuè 。
yè zhōng qiū mài xiù , qí shàng chūn yún yán 。
rì jiàn chén wù kōng , rú hé jìng xīn què 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.