Traditional

看嵩洛有嘆

今日看嵩洛,回頭嘆世間。
榮華急如水,憂患大於山。
見苦方知樂,經忙始愛閑。
未聞籠裏鳥,飛出肯飛還。

Simplified

看嵩洛有叹

今日看嵩洛,回头叹世间。
荣华急如水,忧患大于山。
见苦方知乐,经忙始爱闲。
未闻笼里鸟,飞出肯飞还。

Pronunciation

kàn sōng luò yǒu tàn

jīn rì kàn sōng luò , huí tóu tàn shì jiān 。
róng huá jí rú shuǐ , yōu huàn dà yú shān 。
jiàn kǔ fāng zhī lè , jīng máng shǐ ài xián 。
wèi wén lóng lǐ niǎo , fēi chū kěn fēi huán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.