Traditional

看常州柘枝贈賈使君

莫惜新衣舞柘枝,也從塵汙汗沾垂。
料君即卻歸朝去,不見銀泥衫故時。

Simplified

看常州柘枝赠贾使君

莫惜新衣舞柘枝,也从尘污汗沾垂。
料君即却归朝去,不见银泥衫故时。

Pronunciation

kàn cháng zhōu zhè zhī zèng jiǎ shǐ jūn

mò xī xīn yī wǔ zhè zhī , yě cóng chén wū hàn zhān chuí 。
liào jūn jí què guī zhāo qù , bù jiàn yín ní shān gù shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.