Traditional

看梅歸馬上戲作

平明南出笮橋門,走馬歸來趁未昏。
漸老更知閑有味,一冬強半在梅村。
本為梅花判痛飲,卻嗅梅香消宿酲。
日欲落時始上馬,青羊宮前聞發更。

Simplified

看梅归马上戏作

平明南出笮桥门,走马归来趁未昏。
渐老更知闲有味,一冬强半在梅村。
本为梅花判痛饮,却嗅梅香消宿酲。
日欲落时始上马,青羊宫前闻发更。

Pronunciation

kàn méi guī mǎ shàng xì zuò

píng míng nán chū zuó qiáo mén , zǒu mǎ guī lái chèn wèi hūn 。
jiàn lǎo gēng zhī xián yǒu wèi , yī dōng qiáng bàn zài méi cūn 。
běn wéi méi huā pàn tòng yǐn , què xiù méi xiāng xiāo sù chéng 。
rì yù luò shí shǐ shàng mǎ , qīng yáng gōng qián wén fā gēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.