Traditional

看花回

曉色初透東窗,醉魂方覺。
戀戀繡衾半擁,動萬感脈脈,春思無托。
追想少年,何處青樓貪歡樂。
當媚景,恨月愁花,算伊全妄鳳幃約。
空淚滴,真珠暗落。
又被誰,連宵留著。
不曉高天甚意,既付與風流,卻恁情薄。
細把身心自解,隻與猛拼卻。
又及至,見來了,怎生教人惡。

Simplified

看花回

晓色初透东窗,醉魂方觉。
恋恋绣衾半拥,动万感脉脉,春思无托。
追想少年,何处青楼贪欢乐。
当媚景,恨月愁花,算伊全妄凤帏约。
空泪滴,真珠暗落。
又被谁,连宵留著。
不晓高天甚意,既付与风流,却恁情薄。
细把身心自解,只与猛拼却。
又及至,见来了,怎生教人恶。

Pronunciation

kàn huā huí

xiǎo sè chū tòu dōng chuāng , zuì hún fāng jué 。
liàn liàn xiù qīn bàn yōng , dòng wàn gǎn mài mài , chūn sī wú tuō 。
zhuī xiǎng shǎo nián , hé chǔ qīng lóu tān huān lè 。
dāng mèi jǐng , hèn yuè chóu huā , suàn yī quán wàng fèng wéi yuē 。
kōng lèi dī , zhēn zhū àn luò 。
yòu bèi shuí , lián xiāo liú zhù 。
bù xiǎo gāo tiān shèn yì , jì fù yǔ fēng liú , què nèn qíng báo 。
xì bǎ shēn xīn zì jiě , zhī yǔ měng pīn què 。
yòu jí zhì , jiàn lái liǎo , zěn shēng jiào rén è 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.