Traditional

看采菱

菱池如鏡凈無波,白點花稀青角多。
時唱一聲新水調,謾人道是采菱歌。

Simplified

看采菱

菱池如镜净无波,白点花稀青角多。
时唱一声新水调,谩人道是采菱歌。

Pronunciation

kàn cǎi líng

líng chí rú jìng jìng wú bō , bái diǎn huā xī qīng jiǎo duō 。
shí chàng yī shēng xīn shuǐ diào , mán rén dào shì cǎi líng gē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.