Traditional

真珠簾

山村水館參差路。
感羈遊,正似殘春風絮。
掠地穿簾,知是竟歸何處。
鏡裏新霜空自憫,問幾時,鸞臺鰲署。
遲暮。
謾憑高懷遠,書空獨語。
自古。
儒冠多誤。
悔當年,早不扁舟歸去。
醉下白蘋洲,看夕陽鷗鷺。
菇菜鱸魚都棄了,隻換得,青衫塵土。
休顧。
早收身江上,一蓑煙雨。

Simplified

真珠帘

山村水馆参差路。
感羁游,正似残春风絮。
掠地穿帘,知是竟归何处。
镜里新霜空自悯,问几时,鸾台鳌署。
迟暮。
谩凭高怀远,书空独语。
自古。
儒冠多误。
悔当年,早不扁舟归去。
醉下白苹洲,看夕阳鸥鹭。
菰菜鲈鱼都弃了,只换得,青衫尘土。
休顾。
早收身江上,一蓑烟雨。

Pronunciation

zhēn zhū lián

shān cūn shuǐ guǎn cān chà lù 。
gǎn jī yóu , zhèng sì cán chūn fēng xù 。
l jìng lǐ xīn shuāng kōng zì mǐn , wèn jī shí , luán tái áo shǔ 。
chí mù 。
mán píng gāo huái yuǎn , shū kōng dú yǔ 。
zì gǔ 。
rú guān duō wù 。
huǐ dāng nián , zǎo bù biǎn zhōu guī qù 。
zuì xià bái píng zhōu , kàn xī yáng ōu lù 。
gū cài lú yú dū qì liǎo , zhī huàn dé , qīng shān chén tǔ 。
xiū gù 。
zǎo shōu shēn jiāng shàng , yī suō yān yǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.