Traditional

真珠簾

燈前月下嬉遊處。
向笙歌,錦繡叢中相遇。
彼此知名,才見便論心素。
淺黛嬌蟬風調別,最動人,時時偷顧。
歸去。
想閑窗深院,調弦促柱。
樂府初翻新譜。
漫裁紅點翠,閑題金縷。
燕子入簾時,又一番春暮。
側帽燕脂坡下過,料也記,前年崔護。
休訴。
待從今須與,好花為主。

Simplified

真珠帘

灯前月下嬉游处。
向笙歌,锦绣丛中相遇。
彼此知名,才见便论心素。
浅黛娇蝉风调别,最动人,时时偷顾。
归去。
想闲窗深院,调弦促柱。
乐府初翻新谱。
漫裁红点翠,闲题金缕。
燕子入帘时,又一番春暮。
侧帽燕脂坡下过,料也记,前年崔护。
休诉。
待从今须与,好花为主。

Pronunciation

zhēn zhū lián

dēng qián yuè xià xī yóu chǔ 。
xiàng shēng gē , jǐn xiù cóng zhōng xiāng yù 。
bǐ cǐ zhī míng , cái jiàn biàn lùn xīn sù 。
qiǎn dài jiāo chán fēng diào bié , zuì dòng rén , shí shí tōu gù 。
guī qù 。
xiǎng xián chuāng shēn yuàn , diào xián cù zhù 。
lè fǔ chū fān xīn pǔ 。
màn cái hóng diǎn cuì , xián tí jīn lǚ 。
yàn zǐ rù lián shí , yòu yī fān chūn mù 。
cè mào yàn zhī pō xià guò , liào yě jì , qián nián cuī hù 。
xiū sù 。
dài cóng jīn xū yǔ , hǎo huā wéi zhǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.