Traditional

眼兒媚

前時同醉曲江濱。
初樣小梅春。
花殘人遠,幾經風雨,結子青青。
誰知別後無腸斷,行盡水雲程。
修峰萬仞,郵亭息鞚,獨對黃昏。

Simplified

眼儿媚

前时同醉曲江滨。
初样小梅春。
花残人远,几经风雨,结子青青。
谁知别後无肠断,行尽水云程。
修峰万仞,邮亭息鞚,独对黄昏。

Pronunciation

yǎn ér mèi

qián shí tóng zuì qū jiāng bīn 。
chū yàng xiǎo méi chūn 。
huā cán rén yuǎn , jī jīng fēng yǔ , jié zǐ qīng qīng 。
shuí zhī bié hòu wú cháng duàn , xíng jìn shuǐ yún chéng 。
xiū fēng wàn rèn , yóu tíng xī kòng , dú duì huáng hūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.