Traditional

眼暗

早年勤倦看書苦,晚歲悲傷出淚多。
眼損不知都自取,病成方悟欲如何。
夜昏乍似燈將滅,朝暗長疑鏡未磨。
千藥萬方治不得,唯應閉目學頭陀。

Simplified

眼暗

早年勤倦看书苦,晚岁悲伤出泪多。
眼损不知都自取,病成方悟欲如何。
夜昏乍似灯将灭,朝暗长疑镜未磨。
千药万方治不得,唯应闭目学头陀。

Pronunciation

yǎn àn

zǎo nián qín juàn kàn shū kǔ , wǎn suì bēi shāng chū lèi duō 。
yǎn sǔn bù zhī dū zì qǔ , bìng chéng fāng wù yù rú hé 。
yè hūn zhà sì dēng jiāng miè , zhāo àn cháng yí jìng wèi mó 。
qiān yào wàn fāng zhì bù dé , wéi yīng bì mù xué tóu tuó 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.