Traditional

眼病二首

散亂空中千片雪,蒙籠物上一重紗。
縱逢晴景如看霧,不是春天亦見花。
[以上四句,皆病眼中所見者。
]僧說客塵來眼界,醫言風眩在肝家。
兩頭治療何曾瘥,藥力微茫佛力賒。
眼藏損傷來已久,病根牢固去應難。
醫師盡勸先停酒,道侶多教早罷官。
案上謾鋪龍樹論,盒中虛撚決明丸。
人間方藥應無益,爭得金篦試刮看?

Simplified

眼病二首

散乱空中千片雪,蒙笼物上一重纱。
纵逢晴景如看雾,不是春天亦见花。
[以上四句,皆病眼中所见者。
]僧说客尘来眼界,医言风眩在肝家。
两头治疗何曾瘥,药力微茫佛力赊。
眼藏损伤来已久,病根牢固去应难。
医师尽劝先停酒,道侣多教早罢官。
案上谩铺龙树论,盒中虚捻决明丸。
人间方药应无益,争得金篦试刮看?

Pronunciation

yǎn bìng èr shǒu

sàn luàn kōng zhōng qiān piàn xuě , mēng lóng wù shàng yī zhòng shā 。
zòng féng qíng jǐng rú kàn wù , bù shì chūn tiān yì jiàn huā 。
[ yǐ shàng sì jù , jiē bìng yǎn zhōng suǒ jiàn zhě 。
] sēng shuō kè chén lái yǎn jiè , yī yán fēng xuàn zài gān jiā 。
liǎng tóu zhì liáo hé zēng chài , yào lì wēi máng fó lì shē 。
yǎn cáng sǔn shāng lái yǐ jiǔ , bìng gēn láo gù qù yīng nán 。
yī shī jìn quàn xiān tíng jiǔ , dào lǚ duō jiào zǎo bà guān 。
àn shàng mán pū lóng shù lùn , hé zhōng xū niǎn jué míng wán 。
rén jiān fāng yào yīng wú yì , zhēng dé jīn bì shì guā kàn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.