Traditional

睡覺

星河耿耿漏綿綿,月暗燈微欲曙天。
轉枕頻伸書帳下,披裘箕踞火爐前。
老眠早覺常殘夜,病力先衰不待年。
五欲已銷諸念息,世間無境可勾牽。

Simplified

睡觉

星河耿耿漏绵绵,月暗灯微欲曙天。
转枕频伸书帐下,披裘箕踞火炉前。
老眠早觉常残夜,病力先衰不待年。
五欲已销诸念息,世间无境可勾牵。

Pronunciation

shuì jué

xīng hé gěng gěng lòu mián mián , yuè àn dēng wēi yù shǔ tiān 。
zhuǎn zhěn pín shēn shū zhàng xià , pī qiú jī jù huǒ lú qián 。
lǎo mián zǎo jué cháng cán yè , bìng lì xiān shuāi bù dài nián 。
wǔ yù yǐ xiāo zhū niàn xī , shì jiān wú jìng kě gōu qiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.