Traditional

睡起書事

京華豪飲酹千鍾,濯錦江邊怯酒濃。
烈士壯心雖未減,狂奴故態有誰容?
折梅著句聊排悶,閉戶焚香剩放慵。
午枕如雷君莫怪,西風吹夢過吳松。

Simplified

睡起书事

京华豪饮酹千锺,濯锦江边怯酒浓。
烈士壮心虽未减,狂奴故态有谁容?
折梅著句聊排闷,闭户焚香剩放慵。
午枕如雷君莫怪,西风吹梦过吴松。

Pronunciation

shuì qǐ shū shì

jīng huá háo yǐn lèi qiān zhōng , zhuó jǐn jiāng biān qiè jiǔ nóng 。
liè shì zhuàng xīn suī wèi jiǎn , kuáng nú gù tài yǒu shuí róng ?
zhē méi zhù jù liáo pái mèn , bì hù fén xiāng shèng fàng yōng 。
wǔ zhěn rú léi jūn mò guài , xī fēng chuī mèng guò wú sōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.