Traditional

睡起晏坐

後亭晝眠足,起坐春景暮。
新覺眼猶昏,無思心正住。
淡寂歸一性,虛閑遺萬慮。
了然此時心,無物可譬喻。
本是無有鄉,亦名不用處。
行禪與坐忘,同歸無異路。

Simplified

睡起晏坐

后亭昼眠足,起坐春景暮。
新觉眼犹昏,无思心正住。
淡寂归一性,虚闲遗万虑。
了然此时心,无物可譬喻。
本是无有乡,亦名不用处。
行禅与坐忘,同归无异路。

Pronunciation

shuì qǐ yàn zuò

hòu tíng zhòu mián zú , qǐ zuò chūn jǐng mù 。
xīn jué yǎn yóu hūn , wú sī xīn zhèng zhù 。
dàn jì guī yī xìng , xū xián yí wàn lǜ 。
liǎo rán cǐ shí xīn , wú wù kě pì yù 。
běn shì wú yǒu xiāng , yì míng bù yòng chǔ 。
xíng chán yǔ zuò wàng , tóng guī wú yì lù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.