Traditional

短歌示諸稚

流年去不還,老狀來無那。
雖甚顏原貧,尚勝夷齊餓。
再歸又六年,疲馬欣解馱,姑幸箠轡空,敢復希豆莝?
好山嬾出遊,敗屋得偃臥。
饑能儲粟盎,病亦有藥裹。
酒蟻溢皤罌,茗雪落小磨。
香火失惰偷,編簡謹程課。
豈惟洗幻妄,亦以起衰懦。
向來名宦事,回首如棄唾。
義理開諸孫,閔閔待其大。
賢愚未易知,尚冀得一個。
如其盡為農,亦未可吊賀。
歸耕豈不佳,努力求寡過。

Simplified

短歌示诸稚

流年去不还,老状来无那。
虽甚颜原贫,尚胜夷齐饿。
再归又六年,疲马欣解驮,姑幸箠辔空,敢复希豆莝?
好山嬾出游,败屋得偃卧。
饥能储粟盎,病亦有药裹。
酒蚁溢皤罂,茗雪落小磨。
香火失惰偷,编简谨程课。
岂惟洗幻妄,亦以起衰懦。
向来名宦事,回首如弃唾。
义理开诸孙,闵闵待其大。
贤愚未易知,尚冀得一个。
如其尽为农,亦未可吊贺。
归耕岂不佳,努力求寡过。

Pronunciation

duǎn gē shì zhū zhì

liú nián qù bù huán , lǎo zhuàng lái wú nà 。
suī shèn yán yuán pín , shàng shèng yí qí è 。
zài guī yòu liù nián , pí mǎ xīn jiě tuó , gū xìng chuí pèi kōng , gǎn fù xī dòu cuò ?
hǎo shān lǎn chū yóu , bài wū dé yǎn wò 。
jī néng chǔ sù àng , bìng yì yǒu yào guǒ 。
jiǔ yǐ yì pó yīng , míng xuě luò xiǎo mó 。
xiāng huǒ shī duò tōu , biān jiǎn jǐn chéng kè 。
qǐ wéi xǐ huàn wàng , yì yǐ qǐ shuāi nuò 。
xiàng lái míng huàn shì , huí shǒu rú qì tuò 。
yì lǐ kāi zhū sūn , mǐn mǐn dài qí dà 。
xián yú wèi yì zhī , shàng jì dé yī gè 。
rú qí jìn wéi nóng , yì wèi kě diào hè 。
guī gēng qǐ bù jiā , nǔ lì qiú guǎ guò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.