Traditional

短歌行

曈曈太陽如火色,上行千裏下一刻。
出為白晝入為夜,圓轉如珠住不得。
住不得,可奈何,為君舉酒歌短歌。
歌聲苦,詞亦苦,四座少年君聽取。
今夕未竟明夕催,秋風才往春風回。
人無根蒂時不駐,朱顏白日相隳頹。
勸君且強笑一面,勸君且強飲一杯。
人生不得長歡樂,年少須臾老到來。

Simplified

短歌行

曈曈太阳如火色,上行千里下一刻。
出为白昼入为夜,圆转如珠住不得。
住不得,可奈何,为君举酒歌短歌。
歌声苦,词亦苦,四座少年君听取。
今夕未竟明夕催,秋风才往春风回。
人无根蒂时不驻,朱颜白日相隳颓。
劝君且强笑一面,劝君且强饮一杯。
人生不得长欢乐,年少须臾老到来。

Pronunciation

duǎn gē xíng

tóng tóng tài yáng rú huǒ sè , shàng xíng qiān lǐ xià yī kè 。
chū wéi bái zhòu rù wéi yè , yuán zhuǎn rú zhū zhù bù dé 。
zhù bù dé , kě nài hé , wéi jūn jǔ jiǔ gē duǎn gē 。
gē shēng kǔ , cí yì kǔ , sì zuò shǎo nián jūn tīng qǔ 。
jīn xī wèi jìng míng xī cuī , qiū fēng cái wǎng chūn fēng huí 。
rén wú gēn dì shí bù zhù , zhū yán bái rì xiāng huī tuí 。
quàn jūn qiě qiáng xiào yī miàn , quàn jūn qiě qiáng yǐn yī bēi 。
rén shēng bù dé cháng huān lè , nián shǎo xū yú lǎo dào lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.