Traditional

石上苔

漠漠斑斑石上苔,幽芳靜綠絕纖埃。
路傍凡草榮遭遇,曾得七香車輾來。

Simplified

石上苔

漠漠斑斑石上苔,幽芳静绿绝纤埃。
路傍凡草荣遭遇,曾得七香车辗来。

Pronunciation

shí shàng tái

mò mò bān bān shí shàng tái , yōu fāng jìng lǜ jué xiān āi 。
lù bàng fán cǎo róng zāo yù , zēng dé qī xiāng chē zhǎn lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.