Traditional

石帆夏日

石帆山下雨冥冥,閑岸紗巾憩草亭。
單復篝衣時脫著,甜酸園果半黃青。
鰥魚無隊依蒲藻,病鶴長鳴鎩翅翎。
自笑若為消永日,異書新錄相牛經。

Simplified

石帆夏日

石帆山下雨冥冥,闲岸纱巾憩草亭。
单复篝衣时脱著,甜酸园果半黄青。
鳏鱼无队依蒲藻,病鹤长鸣铩翅翎。
自笑若为消永日,异书新录相牛经。

Pronunciation

shí fān xià rì

shí fān shān xià yǔ míng míng , xián àn shā jīn qì cǎo tíng 。
dān fù gōu yī shí tuō zhù , tián suān yuán guǒ bàn huáng qīng 。
guān yú wú duì yī pú zǎo , bìng hè cháng míng shā chì líng 。
zì xiào ruò wéi xiāo yǒng rì , yì shū xīn lù xiāng niú jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.