Traditional

石梁湖有寄(一作懷陸兼)

故人千裏道,滄波一年別。
夜上明月樓,相思楚天闊。
瀟瀟清秋暮,裊裊涼風發。
湖色淡不流,沙鷗遠還滅。
煙波日已遠,音問日已絕。
歲晏空含情,江臯綠芳歇。

Simplified

石梁湖有寄(一作怀陆兼)

故人千里道,沧波一年别。
夜上明月楼,相思楚天阔。
潇潇清秋暮,袅袅凉风发。
湖色淡不流,沙鸥远还灭。
烟波日已远,音问日已绝。
岁晏空含情,江皋绿芳歇。

Pronunciation

shí liáng hú yǒu jì ( yī zuò huái lù jiān )

gù rén qiān lǐ dào , cāng bō yī nián bié 。
yè shàng míng yuè lóu , xiāng sī chǔ tiān kuò 。
xiāo xiāo qīng qiū mù , niǎo niǎo liáng fēng fā 。
hú sè dàn bù liú , shā ōu yuǎn huán miè 。
yān bō rì yǐ yuǎn , yīn wèn rì yǐ jué 。
suì yàn kōng hán qíng , jiāng gāo lǜ fāng xiē 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.