Traditional

石竇泉

吹沙復噴石,曲折仍圓旋。
野客漱流時,杯粘落花片。

Simplified

石窦泉

吹沙复喷石,曲折仍圆旋。
野客漱流时,杯粘落花片。

Pronunciation

shí dòu quán

chuī shā fù pēn shí , qū zhē réng yuán xuán 。
yě kè shù liú shí , bēi zhān luò huā piàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.