Traditional

石門別楊六欽望

燕人同竄越,萬裏自相哀。
影響無期會,江山此地來。
暮年傷泛梗,累日慰寒灰。
潮水東南落,浮雲西北回。
俱看石門遠,倚棹兩悲哉。

Simplified

石门别杨六钦望

燕人同窜越,万里自相哀。
影响无期会,江山此地来。
暮年伤泛梗,累日慰寒灰。
潮水东南落,浮云西北回。
俱看石门远,倚棹两悲哉。

Pronunciation

shí mén bié yáng liù qīn wàng

yàn rén tóng cuàn yuè , wàn lǐ zì xiāng āi 。
yǐng xiǎng wú qī huì , jiāng shān cǐ dì lái 。
mù nián shāng fàn gěng , léi rì wèi hán huī 。
cháo shuǐ dōng nán luò , fú yún xī běi huí 。
jù kàn shí mén yuǎn , yǐ zhào liǎng bēi zāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.