Traditional

硯湖並引

群山環一湖,湖水綠溶漾,微風掠窗過,亦解生細浪,余流浸翠麓,倒影寫青嶂,自然出天工,豈復煩巧匠。
病夫屏杯酌,不遣運酒舫;時時挹清泚,筆墨助豪宕。
帖成龍蛇走,詩出雷雨壯。
從今幾硯旁,一掃蟾蜍樣。

Simplified

砚湖并引

群山环一湖,湖水绿溶漾,微风掠窗过,亦解生细浪,余流浸翠麓,倒影写青嶂,自然出天工,岂复烦巧匠。
病夫屏杯酌,不遣运酒舫;时时挹清泚,笔墨助豪宕。
帖成龙蛇走,诗出雷雨壮。
从今几砚旁,一扫蟾蜍样。

Pronunciation

yàn hú bìng yǐn

qún shān huán yī hú , hú shuǐ lǜ róng yàng , wēi fēng l bìng fū píng bēi zhuó , bù qiǎn yùn jiǔ fǎng û shí shí yì qīng cǐ , bǐ mò zhù háo dàng 。
tiè chéng lóng shé zǒu , shī chū léi yǔ zhuàng 。
cóng jīn jī yàn páng , yī sǎo chán chú yàng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.