Traditional

破陣子

看破空花塵世,放輕昨夢浮名。
蠟屐登山真率飲,筇杖穿林自在行。
身閑心太平。
料峭餘寒猶力,廉纖細雨初晴。
苔紙閑題溪上句,菱唱遙聞煙外聲。
與君同醉醒。

Simplified

破阵子

看破空花尘世,放轻昨梦浮名。
蜡屐登山真率饮,筇杖穿林自在行。
身闲心太平。
料峭馀寒犹力,廉纤细雨初晴。
苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。
与君同醉醒。

Pronunciation

pò zhèn zǐ

kàn pò kōng huā chén shì , fàng qīng zuó mèng fú míng 。
là jī dēng shān zhēn shuài yǐn , qióng zhàng chuān lín zì zài xíng 。
shēn xián xīn tài píng 。
liào qiào yú hán yóu lì , lián xiān xì yǔ chū qíng 。
tái zhǐ xián tí xī shàng jù , líng chàng yáo wén yān wài shēng 。
yǔ jūn tóng zuì xǐng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.