Traditional

破陳樂詞二首

漢兵出頓金微,照日光明鐵衣。
百裏火幡焰焰,千行雲騎霏霏。
蹙踏遼河自竭,鼓噪燕山可飛。
正屬四方朝賀,端知萬舞皇威。
少年膽氣淩雲,共許驍雄出群。
匹馬城西挑戰,單刀薊北從軍。
一鼓鮮卑送款,五餌單於解紛。
誓欲成名報國,羞將開閣論勛。

Simplified

破陈乐词二首

汉兵出顿金微,照日光明铁衣。
百里火幡焰焰,千行云骑霏霏。
蹙踏辽河自竭,鼓噪燕山可飞。
正属四方朝贺,端知万舞皇威。
少年胆气凌云,共许骁雄出群。
匹马城西挑战,单刀蓟北从军。
一鼓鲜卑送款,五饵单于解纷。
誓欲成名报国,羞将开阁论勋。

Pronunciation

pò chén lè cí èr shǒu

hàn bīng chū dùn jīn wēi , zhào rì guāng míng tiě yī 。
bǎi lǐ huǒ fān yàn yàn , qiān xíng yún qí fēi fēi 。
cù tà liáo hé zì jié , gǔ zào yàn shān kě fēi 。
zhèng shǔ sì fāng zhāo hè , duān zhī wàn wǔ huáng wēi 。
shǎo nián dǎn qì líng yún , gòng xǔ xiāo xióng chū qún 。
pǐ mǎ chéng xī tiāo zhàn , dān dāo jì běi cóng jūn 。
yī gǔ xiān bēi sòng kuǎn , wǔ ěr dān yú jiě fēn 。
shì yù chéng míng bào guó , xiū jiāng kāi gé lùn xūn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.