Traditional

碧澗別墅喜皇甫侍禦相訪

荒村帶返照,落葉亂紛紛。
古路無行客,寒山獨見君。
野橋經雨斷,澗水向田分。
不為憐同病,何人到白雲。

Simplified

碧涧别墅喜皇甫侍御相访

荒村带返照,落叶乱纷纷。
古路无行客,寒山独见君。
野桥经雨断,涧水向田分。
不为怜同病,何人到白云。

Pronunciation

bì jiàn bié shù xǐ huáng fǔ shì yù xiāng fǎng

huāng cūn dài fǎn zhào , luò yè luàn fēn fēn 。
gǔ lù wú xíng kè , hán shān dú jiàn jūn 。
yě qiáo jīng yǔ duàn , jiàn shuǐ xiàng tián fēn 。
bù wéi lián tóng bìng , hé rén dào bái yún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.