Traditional

示兒子

祿食無功我自知,汝曹何以報明時?
為農為士亦奚異,事國事親惟不欺。
道在六經寧有盡,躬耕百畝可無饑。
最親切處今相付,熟讀周公七月詩。

Simplified

示儿子

禄食无功我自知,汝曹何以报明时?
为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。
道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。
最亲切处今相付,熟读周公七月诗。

Pronunciation

shì ér zǐ

lù shí wú gōng wǒ zì zhī , rǔ cáo hé yǐ bào míng shí ?
wéi nóng wéi shì yì xī yì , shì guó shì qīn wéi bù qī 。
dào zài liù jīng níng yǒu jìn , gōng gēng bǎi mǔ kě wú jī 。
zuì qīn qiē chǔ jīn xiāng fù , shú dú zhōu gōng qī yuè shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.