Traditional

示兒

文能換骨余無法,學但窮源自不疑。
齒豁頭童方悟此,乃翁見事可憐遲!

Simplified

示儿

文能换骨余无法,学但穷源自不疑。
齿豁头童方悟此,乃翁见事可怜迟!

Pronunciation

shì ér

wén néng huàn gǔ yú wú fǎ , xué dàn qióng yuán zì bù yí 。
chǐ huō tóu tóng fāng wù cǐ , nǎi wēng jiàn shì kě lián chí !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.