Traditional

示友

黃卷青燈自幼童,長年頗亦有新功。
尚嘲孟顗遲成佛,那計辛毗不作公。
學問更當窮廣大,友朋誰與共磨礱?
諸君果未捐衰老,鄙語人當致一通。

Simplified

示友

黄卷青灯自幼童,长年颇亦有新功。
尚嘲孟顗迟成佛,那计辛毗不作公。
学问更当穷广大,友朋谁与共磨砻?
诸君果未捐衰老,鄙语人当致一通。

Pronunciation

shì yǒu

huáng juàn qīng dēng zì yòu tóng , cháng nián pō yì yǒu xīn gōng 。
shàng cháo mèng yǐ chí chéng fó , nà jì xīn pí bù zuò gōng 。
xué wèn gēng dāng qióng guǎng dà , yǒu péng shuí yǔ gòng mó lóng ?
zhū jūn guǒ wèi juān shuāi lǎo , bǐ yǔ rén dāng zhì yī tōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.